header image

«Ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας στην απασχόληση»

03/06/2014
Το Διατραπεζικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης (ΔΙΚΕΤΕ) παρακολουθώντας τις εξελίξεις που συντελούνται στις εργασιακές σχέσεις στον τραπεζικό κλάδο, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των τραπεζοϋπαλλήλων μεγαλύτερης ηλικίας στην απασχόληση».

Αντικείμενο του προαναφερόμενου έργου αποτελεί η ανάληψη δράσεων για τη στήριξη των μεγαλύτερων σε ηλικία, οι οποίοι σε αρκετές περιπτώσεις βιώνουν μια σειρά προβλημάτων, όπως το εργασιακό άγχος, ο κίνδυνος της απώλειας της θέσεις εργασίας λόγω των συνεχών συγχωνεύσεων και ιδιοκτησιακών αλλαγών, η μείωση των παροχών και των μισθών, κ.λ.π., που χρήζουν αντιμετώπισης προκειμένου να ενισχυθεί η θέση τους στην αγορά εργασίας μέσα από δράσεις εκπαίδευσης / κατάρτισης, πιστοποίησης γνώσεων και επαγγελματικών προσόντων, διευκόλυνσης της κινητικότητάς τους στον ευρύτερο χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η εν λόγω  Πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Εντάσσεται στους Άξονες 04 «Ενίσχυσης της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων στις 8 περιφέρειες σύγκλισης», 05 «Ενίσχυσης της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», και 06 «Ενίσχυσης της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων στις 2 περιφέρειες σταδιακής εισόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», με κωδικό ΟΠΣ 381080, με κωδικό ΣΑΕ 0348 και με κωδικό Πράξης ΣΑ 2013ΣΕ03480024.


ΥΠΟΕΡΓΟ 1

Το «ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ – ΔΙ.Κ.Ε.ΤΕ.» προχωρά στην υλοποίηση του υποέργου «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΩΝ 10.000 ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟΧΟΥ (55+)» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

Συνοπτικά, το αντικείμενο του υποέργου αφορά στην εκπόνηση ολοκληρωμένης έρευνας πεδίου έτσι ώστε να αποτυπωθούν όλες οι επιμέρους πτυχές του φαινομένου της ενεργού γήρανσης στον τραπεζικό τομέα στην Ελλάδα, και οι επιπτώσεις του στις πολιτικές Ανθρωπίνου Δυναμικού των Τραπεζών.

Απώτερος σκοπός του συνολικού έργου αποτελεί η κατάρτιση προτάσεων σχεδιασμού απολύτως εστιασμένων δράσεων στους τομείς της εκπαίδευσης / κατάρτισης των μεγαλύτερων σε ηλικία τραπεζοϋπαλλήλων, της πιστοποίησης γνώσεων και επαγγελματικών προσόντων, της διευκόλυνσης της κινητικότητάς τους στην αγορά εργασίας του ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα, καθώς και της διαμόρφωσης συστήματος διαβούλευσης κοινωνικού διαλόγου για το φαινόμενο της ενεργού γήρανσης στις τράπεζες.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του υποέργου θα αναπτυχθεί μία μεθοδολογία διαβούλευσης και κοινωνικού διαλόγου για θέματα ενεργού γήρανσης στον τραπεζικό τομέα, με βάση ετήσιο προγραμματισμό και τροφοδότηση αιτημάτων για το πεδίο των συλλογικών διαπραγματεύσεων, στο πλαίσιο του διαφαινόμενου τοπίου αναδιάρθρωσης του συνόλου των εργασιακών σχέσεων στον τομέα αυτό στην Ελλάδα και στην Ε.Ε..


ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Το «ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ – ΔΙ.Κ.Ε.ΤΕ.» προχωρά στην υλοποίηση του υποέργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

Συνοπτικά, το αντικείμενο του υποέργου αφορά στην οργάνωση και υλοποίηση είκοσι εννέα (29) εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε θεματικές κατηγορίες που αφορούν, ενδεικτικά, τραπεζικές εργασίες,  πωλήσεις χρηματοπιστωτικών – τραπεζικών προϊόντων,  διοίκηση εμπορικών τραπεζών.

Συγκεκριμένα, κάθε εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε εργαζόμενους στον τραπεζικό τομέα , θα έχει διάρκεια 40 εκπαιδευτικές ώρες, και θα υλοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στις περιφέρειες και τις πόλεις που θα υποδεικνύει ανά περίπτωση η Αναθέτουσα Αρχή.

Συνολικά θα εκπαιδευτούν 725 τραπεζοϋπάλληλοι. Συνολικά θα ολοκληρωθούν τέσσερα (4) προγράμματα σπουδών και θα δημιουργηθεί ένα σύστημα αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων προς κατάρτιση (στη βάση κοινωνικών κριτηρίων, προσοντολογίου, κλπ).


ΥΠΟΕΡΓΟ 3

Το «ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ – ΔΙ.Κ.Ε.ΤΕ.» προχωρά στην υλοποίηση του υποέργου «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

Συνοπτικά, το αντικείμενο του έργου αφορά στη διαμόρφωση συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας στον τραπεζικό τομέα, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και εναρμονισμένο με διεθνείς πρακτικές, καθώς και τη διενέργεια πιστοποίησης των γνώσεων και των επαγγελματικών προσόντων 725  τραπεζοϋπαλλήλων.

Η διαδικασία της πιστοποίησης γνώσεων και επαγγελματικών προσόντων θα ενταχθεί,  στο πρότυπο πιστοποίησης προσώπων ISO 17024, διασφαλίζοντας τη διεθνή αναγνώριση των γνώσεων και επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν μέσα από τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για τα οποία θα διαπιστευτεί να πιστοποιεί ο φορέας  (Δι.Κ.Ε.Τ.Ε. της Ο.Τ.Ο.Ε.).


ΥΠΟΕΡΓΟ 4

Το «ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ – ΔΙ.Κ.Ε.ΤΕ.» προχωρά στην υλοποίηση του υποέργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

Συνοπτικά, το αντικείμενο του υποέργου αφορά είναι η ανάπτυξη και λειτουργία μίας δομής στήριξης για την κινητικότητα των μεγαλύτερων σε ηλικία (55+) τραπεζοϋπαλλήλων. Η δομή αυτή θα αναπτύξει ποιοτικές υπηρεσίες καθοδήγησης, προσφερόμενες από εξειδικευμένα στελέχη συμβουλευτικής, σε θέματα αποτελεσματικής προετοιμασίας και διαχείρισης αλλαγών που επέρχονται με βάση την ηλικία των εργαζομένων στον τραπεζικό τομέα και με ευρύτερο στόχο την καταπολέμηση φαινομένων διακρίσεων λόγω ηλικίας στην επαγγελματικής τους σταδιοδρομία.

Συγκεκριμένα, η λειτουργία της δομής στο πλαίσιο του παρόντος έργου περιλαμβάνει την συμβουλευτική υποστήριξη 725 ατόμων μέσα από ατομικές και ομαδικές συνεδρίες σε θέματα οριζόντιου γενικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα, θα αναπτυχθεί ένας διαδικτυακός κόμβος, με σκοπό την διευκόλυνση της σύζευξης προσφοράς – ζήτησης θέσεων εργασίας (ενδοεπιχειρησιακά – τομεακά) και εν γένει διευκόλυνση της κινητικότητας των μεγαλύτερων σε ηλικία (55+) τραπεζοϋπαλλήλων.

Τέλος, τίθεται στόχος γενικής πληροφόρησης και εξυπηρέτησης της ομάδας – στόχου καθ’ όλη τη διάρκεια πιλοτικής λειτουργίας της δομής, πέραν των χιλίων (1.000) ατόμων με καταγεγραμμένο το αντικείμενο της εξυπηρέτησης σε τυποποιημένη ηλεκτρονική φόρμα.

 

ΥΠΟΕΡΓΟ 5

Το «ΔΙΑΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ – ΔΙ.Κ.Ε.ΤΕ.» προχωρά στην υλοποίηση του υποέργου «ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ».

Συνοπτικά, η υλοποίηση των δράσεων Δημοσιότητας, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ΠΡΑΞΗΣ, αφορά στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός εξειδικευμένου πλάνου επικοινωνίας μέσα από συνδυαστικές και αλληλοσυμπληρούμενες ενέργειες καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της. Παράλληλα, επιδιώκεται η διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου όχι μόνο στην ομάδα – στόχο αλλά και σε όλους τους ενδιαφερόμενους και στην ευρύτερη κοινωνία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Ενδεικτικά, οι παραπάνω ενέργειες περιλαμβάνουν την εκπόνηση αναλυτικού επικοινωνιακού σχεδίου της Πράξης, την σχεδίαση και υλοποίηση έντυπων και ηλεκτρονικών προωθητικών ενεργειών, καθώς και την οργάνωση και υλοποίηση ενός διεθνούς Συνεδρίου. Ιδιαίτερη σημασία θα πρέπει δοθεί στην υποστήριξη πολιτικών υπέρ της απειλούμενης από τη γήρανση ομάδας – στόχου, μέσα από τις Δράσεις Δημοσιότητας


Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού"

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης